Om webbplatsen

Innehåll

Allmän information

Sidan förklarar kortfattat webbplatsens övergripande struktur och vilka program man behöver för att få tillgång till informationen. Sidan förklarar även hur man ändrar textstorlek och använder eventuella snabbkommandon.

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Postadress Box 173, 231 23 TRELLEBORG

[Tel]

[Fax]

[E-postadress]

[Besöksadress]

Organisationsnummer 212000-1199

[Registreringsnummer för mervärdesskatt]

[Information om eventuella instruktioner i t.ex. lag eller förordning som gäller för myndigheten och var dessa går att ta del av.]

Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera ditt barns plats och vistelse på förskolan eller fritidshem. De behandlingar som sker är insamling, hantering, överföring, lagring och gallring.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av avtal. Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt verksamhetssystem, vårt diarieföringssystem samt fysiskt finnas tillgängligt förskolan för berörd personal. Dina personuppgifter kommer att hanteras av bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att behandlas tills de är inaktuella och därefter gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är bildningsnämnden, som kan kontaktas på bildningsforvaltningen@trelleborg.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Personuppgiftansvarig

[myndigheten] är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen [www.myndigheten.se]. [Om undantag finns bör detta anges här och kompletteras med mer information nedan, se "Behandling hos [annan]"]. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Uppgifter om myndigheten].

Ändamål för behandling

[Här skall information lämnas om ändamålen för myndighetens behandling av personuppgifter i samband med webbplatsen. Mer specifik information rörande behandling av personuppgifter i samband med en e-tjänst bör lämnas direkt i anslutning till e-tjänsten. Från denna sida bör hänvisas till sådan information genom länkar]

[Myndigheten] behandlar dina personuppgifter:

  • för att identifiera dig och kontrollera att din e-legitimation och din elektroniska underskrift är äkta,
  • för att administrera dina personuppgifter och upprätthålla anknytande funktioner som t.ex. register över sökande och ingivna handlingar, funktioner för användarstöd m.m.
  • när du skriver ett inlägg i [myndighetens] diskussionsforum, läs mer under [myndighetens] diskussionsforum,
  • när du använder e-tjänsten/e-tjänsterna [ ], läs mer under [hänvisning till specifik information för respektive e-tjänst].

Överföring av personuppgifter

E-legitimationer och andra handlingar kan lämnas ut när en förlitande part ska kontrollera att elektroniska handlingar som du har undertecknat är äkta och att e-legitimationen inte är spärrad samt för att förlitande parter i övrigt ska kunna bevaka sin rätt med anledning av att e-legitimationen har använts. Detta innebär att även uppgifter om personnummer och banktillhörighet kan komma att lämnas ut och att uppgifterna kan komma att lämnas till utlandet, s.k. tredje land, för kontroller där av handlingar m.m.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Offentlighetsprincipen

[Myndigheten] är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos [myndigheten], oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Behandling hos [annan]

[Om annan myndighet eller privaträttsligt subjekt är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter avseende hela webbplatsen, en del av webbplatsen eller en tjänst som kan nås genom webbplatsen skall detta anges här tillsammans med information om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige.]

Regler för e-tjänsten []

[Om föreskrifter eller andra regler finns som reglerar e-tjänsten skall information om reglerna lämnas här]

Personuppgiftsansvarig

[Myndigheten] är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med e-tjänsten [ ]. Information om hur du kontaktar oss finns under "Allmän Information".

Ändamål med behandlingen

[Här skall information lämnas om ändamålen för myndighetens behandling av personuppgifter i samband med e-tjänsten.] Vid användning av e-tjänsten [ ] behandlar [Myndigheten] dina personuppgifter för att:

  1. identifiera dig
  2. kontrollera din e-legitimations äkthet,
  3. handlägga din ansökan, samt för att
  4. arkivera din ansökan och ditt godkännande av villkoren för e-tjänsten.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos [Myndigheten], oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.